Policy för personuppgifter

Allmänt

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Genom att betala din medlemsavgift accepterar du att Flygvapenfrivilliga sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats (www.datainspektionen.se) kan du läsa mer om förordningen.

Vilka personuppgifter som behandlas

Flygvapenfrivilliga hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är medlem i en region/förbund eller direktansluten i riksförbundet. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa din identitet. Vi gör regelbundna uppdateringar av personnummer och postadresser via Statens Adressregister, SPAR.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, för att du ska få medlemstidningen Flygvapenfrivilliga och för att förse dig med information kopplat till ditt medlemskap. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag för marknadsföringsändamål. Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

Ytterligare behandling om du anmäler dig till och/eller deltar på utbildningar, konferenser eller aktiviteter

Om du anmäler dig till och/eller deltar i en kurs eller aktivitet som Flygvapenfrivilliga eller annan organisation med utbildningsuppdrag för Flygvapenfrivilligas medlemmar och befattningar har, spar vi de personuppgifter samt uppgifter om du genomfört kursen etc som krävs för att administrera din utbildningshistorik och planering. I samband med kursen/aktiviteten skickar vi de personuppgifter som krävs för att administrera ditt deltagande till kursansvariga personer samt stödjande myndigheter. Kursresultat redovisas också för deltagare med avtal i Försvarsmakten eller den civila krisberedskapen till berörd myndighet. Personuppgifter om dig som har ett avtal i Försvarsmakten eller den civila krisberedskapen Om ditt medlemskap också innebär att du har ett avtal med någon av Flygvapenfrivilligas samverkande myndigheter, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och din utbildningshistorik användas av berörd myndighet vid utbildning, övning eller skarp insats.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemsregister. Eftersom Flygvapenfrivilliga jobbar med utbildning för befattningar i totalförsvaret samt att medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik - även om ditt medlemskap upphör. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Om Du begär att bli raderad så gör vi det snarast men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och utbildningshistorik. Löneuppgifter som du fått från oss sparas enligt bokföringslagen. Om du öskar ett utdrag av alla uppgifter som finns dokumenterade på dig som medlem och som är kopplat till din verksamhet i FVRF begär du det från du FVRF centralkansli. Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen.

Mina sidor

Via webbtjänsten www.fvrf.se Mina sidor kan du logga in för att se dina personuppgifter, utbildningshistorik, avtal, utmärkelser och uppdrag. Där kan du uppdatera din adress, e-postadress och telefonnummer om det skulle vara felaktigt. Du kan här också göra ett utdrag av dina person- och utbildningsuppgifter. Fastställd av Riksförbundstyrelsen 2018-05-21 Flygvapenfrivilliga förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på vår webbplats.