Logga in

INSTRUKTÖR FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION

Såväl de frivilliga försvarsorganisationerna som Försvarsmakten är i stort behov av duktiga och aktiva instruktörer.
Det behövs instruktörer inom alla våra specialistområden, t.ex. motortjänst, förplägnadstjänst, vapentjänst, sjukvårdstjänst, och instruktörer som utbildar och handleder nya instruktörer.
Att du sedan regelbundet tjänstgör som instruktör är ett krav för att du ska få behålla din certifiering som instruktör.

 

Att vara instruktör

När du är klar med din grundutbildning som instruktör kan du påbörja din tjänstgöring vid någon av alla de kurser och utbildningar som genomförs vid försvarsmaktens förband, skolor samt FFO kursgårdar. Givetvis ska du då också behärska det fackområde/ämne du ska utbilda i.

Inom Försvarsmakten - och främst inom Hemvärnets förband - finns det många olika specialistbefattningar som personal ur de frivilliga försvarsorganisationerna besätter. För att utbilda mot dessa specialistbefattningar - såväl vid GU-F som inom respektive fackområden - behövs instruktörer.

Även inom andra utbildningar som Försvarsmakten genomför kan du få tjänstgöra som instruktör. Oftast blir du då korttidsanställd av Försvarsmakten.

Försvarsmaktens personalförsörjning ställer idag stora krav på tidiga och goda relationer med ungdomar. Att vara instruktör vid de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet är därför en mycket viktig uppgift som ställer särskilda krav - och för vilken det finns en särskild utbildning för - Instruktörskurs Ungdomspedagogik (IK UP).

När du efter IK G del 1 och 2 - och kanske även IK UP - börjar din tjänstgöring som instruktör kommer du att få handledning av erfarna lärare som kommer att sörja för din utveckling mot att bli en kunnig och erfaren instruktör.

När du varit aktiv som instruktör några år och känner dig mogen för vidareutbildning så finns det flera vägar att välja.

 • Du kan inom eget fackområde/ämne vidareutveckla din kunskap, vilket i sin tur kan ge en utvecklad instruktörsroll.
 • Du kan genom olika fortbildningar utveckla din kunskap och förmåga inom ledarskap och pedagogik.
 • Du kan vidareutbilda dig till att bli handledare och/eller kurschef.

Du söker dessa vidareutbildningar i samråd och efter rekommendation av din frivilliga försvarsorganisation eller Försvarsmakten.

 

Som godkänd instruktör kommer du att överenskomma om ett tjänstgöringsavtal (motsvarande) med Försvarsmakten och din egen organisation. Överenskommelsen kommer att omfatta de övergripande förutsättningarna för att få vara certifierad instruktör och kunna tjänstgöra antingen vid Försvarsmaktens utbildningar eller vid de frivilliga försvarsorganisationernas utbildningar. 

 

Vad gör jag på Instruktörskurserna? 

Instruktörskurs Grunder del 1 (IK G del 1) är den första kursen du går. Här får du inledande grunderna för din roll som instruktör. Kursen ger kunskap om och förståelse för hur du planerar, och genomför utbildning med en grupp om 8-12 personer. På Instruktörskurs Grunder del 2 (IK G del 2) tillämpar du det du lärt dig på del 1. IK G del 2 och utökar din kunskap gällande utbildningsmetodik, kursen genomförs som trupputbildningspass med elever ur den egna kursen.

Alla instruktörskurserna som genomförs följer en av Högkvarteret godkänd kursplan. All instruktörsutbildning som de frivilliga försvarsorganisationerna genomför - kursplaner och genomförande - kvalitetssäkras av Militärhögskolan i Halmstad (FMLOPE).

Inom frivillig försvarsutbildning av blivande instruktörer följer vi i samma utbildning och innehåll som MHS H i sin utbildning av Gruppchefer.

Inom all instruktörsutbildning finns fem teman som ständigt återkommer. Det är Försvarsmaktens grunder och synsätt gällande:

 • Värdegrund
 • Pedagogik
 • Ledarskap
 • Verksamhetssäkerhet
 • Fysiskt stridsvärde

Främst inom IK G del 1 och 2 läggs de grundläggande kunskaperna inom dessa teman.

Vid Instruktörskurs Fortutbildning - IK FU - får du fördjupa dej i rollen som instruktör. Syftet med IK FU är att ge den enskilde eleven en riktigt positiv kick som instruktör.

På Instruktörskurs för blivande Handledare - IK HL - utbildas, tränas och utvecklas instruktören mot att kunna instruera och handleda en blivande instruktör under IK G del 1 och 2 och hans/hennes fortsatta karriär som instruktör inom de olika fackområden.

Instruktörskurs Ungdomspedagogik - IK UP - vänder sig till redan utbildade instruktörer som främst är instruktörer vid olika ungdomsverksamheter. Vid IK UP får eleverna en inblick i de särskilda pedagogiska, kommunikativa mm förutsättningar en instruktör måste tänka på när han/hon har ansvar för en ungdomsgrupp.

Vid kurschefskursen utbildar vi eleven till att kunna tjänstgöra som kurschef med ansvar för att planera samt leda och genomföra en kurs. Den blivande kurschefen utbildas att kunna ta ansvar för såväl elever som kursens instruktörer samt de eventuella handledare som står till kursledningens förfogande.

 

 

Nedan kan du se och klicka för att läsa de olika kursplanerna

Kursplan

 

 

 

Hur söker jag till Instruktörskurserna?

För att du ska kunna påbörja din grundläggande instruktörsutbildning via IK Grunder krävs att du:

 • Är medlem i en frivillig försvarsorganisation
 • Har genomfört en allmän militär utbildning - lägst GU-F
 • Av din egen organisation bedömts lämplig som instruktör

Ansökningsförfarandet är detsamma som vid ansökan till övriga utbildningar som bedrivs av frivilliga försvarsorganisationer.

Kontaktsidan på utbildningsportalen där alla organisationer är presenderade
www.frivilligutbildning.se/kontakt

Kurstider och ansökningsblankett hittar du under Kurskatalog på FVRF hemsida 
www.fvrf.se/utbildning/kurskatalog.aspx