INSTRUKTÖR FRIVILLIG FÖRSVARSORGANISATION

Såväl de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO), Försvarsmakten (FM) och totalförsvaret är i stort behov av duktiga och aktiva instruktörer.
Det behövs instruktörer inom alla FFO och deras specialistområden, t.ex. motortjänst, förplägnadstjänst, vapentjänst, sjukvårdstjänst, krishantering osv., utöver dessa behövs instruktörer som utbildar och hanterar nya instruktörer.

Som instruktör fortsätter man att utbilda sig och hålla sig uppdaterad både när det gäller pedagogik och ämneskunskap. 

Att vara instruktör

När du är klar med din grundutbildning som instruktör kan du påbörja din tjänstgöring vid någon av alla kurser och utbildningar som genomförs vid försvarsmaktens förband, samt vid FFO. Givetvis ska du då också behärska det fackområde/ämne du ska utbilda i.

I Försvarsmakten/totalförsvaret finns det många olika specialistbefattningar som personer ur de frivilliga försvarsorganisationerna besätter.

För att utbilda mot dessa specialistbefattningar - såväl vid GU-F som inom respektive fackområden- behövs instruktörer.

Även inom andra utbildningar som Försvarsmakten/totalförsvaret genomförs kan du få tjänstgöra som instruktör. 

Försvarsmakten/FFO ställer idag stora krav på tidiga och goda relationer med ungdomar.  Att vara instruktör vid de frivilliga organisationernas ungdomsverksamhet är därför en mycket viktig uppgift som ställer särskilda krav - Instruktörskurs Ungdomspedagogik (IK UP), ger dig kunskap om hur ungdomar fugerar i pedagogiska situationer.

Du börjar din tjänstgöring som instruktör efter kurserna IK G del 1 och 2.

När du varit aktiv som instruktör några år och känner dig mogen för vidareutbildning/utveckling så finns det flera vägar att välja.

 • Du kan inom eget fackområde/ämne vidareutveckla din kunskap, vilket i sin tur kan ge en utvecklad instruktörsroll.
 • Du kan genom olika fortbildningar utveckla din kunskap och förmåga inom ledarskap och pedagogik.
 • Du kan vidareutbilda dig till kurschef.

Du söker dessa vidareutbildningar i samråd med och efter rekommendation av din frivilliga försvarsorganisation eller Försvarsmakten.

 

Som godkänd instruktör kommer du att överenskomma om ett tjänstgöringsavtal (motsvarande) med Försvarsmakten, din egen organisation eller motsvarande. Överenskommelsen kommer att omfatta de övergripande förutsättningarna för att få vara certifierad instruktör och kunna tjänstgöra antingen vid Försvarsmaktens utbildningar eller vid de frivilliga försvarsorganisationernas utbildningar. 

 

Vad gör jag på Instruktörskurserna? 

Instruktörskurs Grunder del 1 (IK G del 1) är den första kursen du går. Här får du grunderna för din roll som instruktör. Kursen ger kunskap om och förståelse för hur du planerar och genomför utbildning med en grupp om 8-12 personer. På Instruktörskurs Grunder del 2 (IK G del 2) utökas din kunskap gällande utbildningsmetodik och kursernas praktiska delar genomförs som utbildningspass med elever ur den egna kursen.

All instruktörsutbildning som Flygvapenfrivilliga genomför kvalitetssäkras av Försvarsmaktens ledarskap- och pedagogikenhet (FMLOPE), och genomförs på beställning av Högkvarteret (RHS).

all instruktörsutbildning finns fem teman som ständigt återkommer. Det är Försvarsmaktens grunder och synsätt gällande:

 • Värdegrund
 • Pedagogik
 • Ledarskap
 • Verksamhetssäkerhet
 • Fysiskt stridsvärde

Med början på IK G del 1 och 2 integreras dessa tema i instruktörsutbildningen.

På instruktörskursen handledning - IK HL - utbildas, tränas och utvecklas instruktören mot att kunna handleda blivande instruktörer.

Instruktörskurs ungdomspedagogik - IK UP - vänder sig till redan utbildade instruktörer som främst verkar i ungdomsverksamheter. Vid IK UP får eleverna en inblick i pedagogiska och kommunikativa förutsättningar som man som instruktör måste tänka på vid utbildning av ungdomar.

Vid kurschefskursen utbildar vi dig till att kunna tjänstgöra som kurschef med ansvar för att planera samt leda och genomföra en kurs. Den blivande kurschefen utbildas i bland annat, kunna ta ansvar för såväl det pedagogiska genomförandet av en kurs, arbetsmiljö, arbetstid och sammansättande av arbetslag.

 

 

Hur söker jag till Instruktörskurserna?

För att du ska kunna påbörja din grundläggande instruktörsutbildning via IK Grunder krävs att du:

 • Är medlem i en frivillig försvarsorganisation
 • Har genomfört en allmän militär utbildning - lägst GU-F (vid utb till FM instruktör)
 • Av din egen organisation bedömts lämplig som instruktör

Enskilda frivilligorganisationer kan ha andra krav på förkunskaper än de som nämns ovan.

Ansökningsförfarandet är detsamma som vid ansökan till övriga utbildningar som bedrivs av frivilliga försvarsorganisationer.

Kurstider och ansökningsblankett hittar du under Utbildning/Kurskatalog på FVRF hemsida , www.fvrf.se