Logga in

Information och riktlinjer om FVRF verksamhet och covid-19

Publicerad: den 10 december 2020

Flygvapenfrivilligas regioner och förbund skall vara uppmärksamma på lokala och regionala restriktioner och följa Folkhälsomyndigheternas och Försvarsmaktens riktlinjer.

Utgångspunkten är att Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer ska följas för att minimera smittspridning. Inför varje kurs görs därför analyser och vid behov anpassas verksamheten. Anpassningarna kan komma att förändras om Folkhälsomyndigheten förändrar sina råd och rekommendationer. Att vi kan hålla fysisk distansering är av största vikt men det viktigaste är att ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten. Uppstår influensaliknande symtom under kurstid ska kontakt tas med 1177 (Vård-guiden) och kurschefen ska informeras. Sjukvårdspersonalens rekommendationer och uppmaningar ska följas.

Följande punkter ska beaktas inför varje kurs:
• Maximalt 50 personer, inklusive instruktörer, på samma plats.
• Det är närområdesprincipen som ska prioriteras vi antagning till kurs/utbildning.
o Rekrytering till kurser ska i första hand ske regionalt för att minska behovet av resor
• Social distansering vid verksamhetsgenomförande, boende och i lokaler/terräng.
o Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel. Det gäller i lektionssalar, på skjutbanor, vid utomhuslektioner och annan verksamhet så största möjliga spridning ges. Det gäller även i matsalar och i utrymmen där kursdeltagare uppehåller sig på fritiden. Markera avstånd på golvet där köer kan bildas
• Tillgång till handtvätt och handsprit ska finnas tillgängligt under hela verksamheten.
o Håll en hög nivå på handhygien. Ge möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit
• Ingen som har det minsta sjukdomssymtom får komma till en kurs eller delta i ungdomsverksamheten
o Särskild uppmärksamhet ska iakttas på influensaliknande symtom. Vid symtom före kursstart ska kurschef/instruktörer/deltagare stanna hemma. Uppstår influensaliknande symtom under kurstid ska det finnas möjlighet att isolera eller skicka hem kurschef/instruktörer/deltagare.

Ovanstående riktlinjer kan, beroende på Folkhälsomyndighetens framtida direktiv, komma att ändras med kort varsel. Härvid kan utbildningar och kurser komma att helt ställas in. Därför ska all planering genomföras så att förändringar snabbt kan ske om Försvarsmakten så finner skäligt.

Tillfälliga åtgärder
• FVRF har beslutat att tillåta att kursdeltagare tills vidare åker egen bil till kurser för att förhindra smittspridning
• Där det är möjligt ska boendet anpassas så att det är 1,5 – 2 meter mellan sängar. Om det inte är möjligt ska enkelrum erbjudas. Det gäller på kursgårdar och hotell. Verksamhet på militära förband och i fält anpassas utifrån dialog med stödjande organisationsenhet
• Personer i riskgrupper eller som är 70 år eller äldre antas inte till kurser. De hänvisas till kurser som genomförs om och när Folkhälsomyndigheten har ändrat sina råd och rekommendationer
• Kurschefen fattar i samråd med regional utbildningsledare beslut om antalet kursdeltagare på en kurs behöver reduceras för att upprätthålla en god fysisk distansering
• Uppstår influensaliknande symtom hos kursdeltagare eller instruktör/kurschef under kurstid ska kurschef rapportera det till FVRF kansli. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) ska inga personuppgifter eller uppgifter om hälsa som kan kopplas till en individ kommuniceras, utan endast antal personer med influensaliknande symptom.

Ett antal kurser som var planerade att genomföras under hösten har ställts in av Försvarsmakten då de inte bedömt att de kan genomföras av olika anledningar. Det innebär att trycket på utbildningarna kan komma att vara hårt och att vi inte kommer att kunna anta alla sökande under hösten 2020. Om du inte kan genomföra den utbildning som är planerad enligt din utbildningsplan uppmanar vi dig att söka motsvarande kurs/kurser 2021.

Kurserna 2021 finns redan nu publicerade på webbplatsen.